لطفا جهت بررسی صحت گواهینامه خود روی دکمه استعلام مدرک کلیک کنید. استعلام گواهینامه

دپارتمان مدیریت

گرایشات رشته مدیریت

صنعتی – دولتی – بازرگانی – مالی – مدیریت شهری – جهانگردی – فناوری اطلاعات

گرایشات رشته مدیریت صنعتی

تحقیق در عملیات – تولید و عملیات – مالی

گرایشات رشته مدیریت بازرگانی

بیمه – بازرگانی داخلی – تحول – بازاریابی – بازاریابی بین الملل – مالی

گرایشات رشته مدیریت جهانگردی

توسعه جهانگردی – بازاریابی جهانگردی

گرایشات مدیریت دولتی

منابع انسانی – مالی دولتی – تحول – سیستم های اطلاات

گرایشات مدیریت اجرایی

بازاریابی و فروش – کسب و کار – استراتژیک – تولید – فناوری اطلاعات – نفت و گاز و پتروشیم